Privacy statement

What does Flogolf do with your data?

Flogolf collects personal data for entering into and executing agreements and managing the resulting relationships, including activities aimed at increasing the customer base. If you fill in a contact or callback form on the website, or send us an e-mail, the data you send us will be kept for as long as the nature of the form or the content of your e-mail is necessary for the complete answering and handling thereof.

We also share this data with the NGF (Nederlands Golf Federate), E-golf-4 u, for Handicap registration and Gmail (Google) for back up of emails,

We store your data so that we can contact you and send your NGF pass to your home addresss.

We also offer a newsletter with which we want to inform interested parties about news in the field of events etc. Your e-mail address will only be added to the list of subscribers with your permission. Every newsletter contains a link with which you can unsubscribe.

As a relation of Flogolf you have the opportunity to view your personal data after written request. If the overview provided by us contains inaccuracies, we are happy to change this information. You can also inform us in writing or by e-mail if you do not want to be contacted with information about our products, recipes and services, or if you wish to have your data deleted. This can be done by e-mail to [email protected].

Flogolf does not sell your data

Flogolf will not sell your personal information to third parties. We may engage third parties to perform a service (for example, delivery of products). Flogolf will only give these third parties access to systems with personal data if this is necessary for the execution of the assignment or service.

Cookies

Flogolf.nl places cookies. Cookies are small text files that are placed on a PC, tablet or mobile phone by an internet page. Flogolf uses cookies on its website to:

 • Improve your user experience by anonymously monitoring web visits
 • Enable the sharing of information on Social Media
 • Measure the effectiveness of its online marketing campaigns and tailor online advertising to your interests
 • Flogolf only uses this data aggregated and cannot trace it back to an individual.

The following applies to the use of Google Analytics:

 • A processor agreement has been concluded for this purpose;
 • All collected data is processed anonymously;
 • “Data sharing” is disabled.

Adjust cookie choice?

If you want to delete the cookies already placed, you can do this yourself via your browser. More information about this can be found on this link of the Consumers’ Association.

Flogolf has taken careful and appropriate measures to secure the systems. This is to prevent unauthorized access to the personal information or the personal information from being lost.

Links

A number of links to other websites of organizations can be found on the Flogolf website. Flogolf cannot be held responsible for the use of your data by those organizations. It is recommended to read the Privacy Statement of the relevant website.

Adjusting privacy statement

We reserve the right to adjust this privacy statement. Changes will be published on this website.

Disclaimer

The information provided on or via this website is only general in nature. Although the information has been carefully compiled, Flogolf cannot guarantee the correctness, completeness and topicality of the information provided. The information provided can be changed at any time without further notice. Flogolf is entitled to terminate the availability of the information on this website or to limit access to it. This website may contain references (for example by means of a hyperlink, banner or button) to the websites of third parties. Flogolf has no control over these websites nor is Flogolf responsible for the content of these websites.

Privacy statement

Wat doet Flogolf met uw gegevens?

Flogolf verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of terugbelformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

We delen deze gegevens ook met de NGF (Nederlands Golf Federatie), E-golf-4 u, voor Handicapregistratie en Gmail (Google) voor back-up van e-mails,
We slaan uw gegevens op zodat we contact met u kunnen opnemen en uw NGF-pas naar uw huisadres kunnen sturen.

Daarnaast bieden wij een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van evenementen etc. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als relatie van Flogolf heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, wijzigen we deze gegevens graag. Daarnaast kunt u ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten, recepten en diensten, of uw gegevens wenst te laten verwijderen. Dit kan via een e-mail naar [email protected].

Flogolf verkoopt uw gegevens niet

Flogolf zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst uit te voeren (bijvoorbeeld levering van producten). Flogolf zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst.

Cookies

Flogolf.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Flogolf maakt gebruikt van cookies op haar website om:

 • Uw gebruikerservaring te verbeteren door het anoniem monitoren van webbezoek
 • Het delen van informatie op Social Media mogelijk te maken
 • De effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten en online advertenties aan te passen aan uw interesses
 • Flogolf gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu.

Voor het gebruik van Google Analytics geldt:

 • Hiertoe is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
 • Alle verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt;
 • ‘Gegevens delen’ is uitgeschakeld.

Cookie keuze aanpassen?

Wilt u de reeds geplaatste cookies verwijderen, dan kunt u dat zelf doen via uw browser. Meer informatie hierover vindt u op deze link van de Consumentenbond.

Flogolf heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van Flogolf zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Fllogolf kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Flogolf niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Flogolf is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Flogolf heeft geen zeggenschap over deze websites noch is Flogolf verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

flogolf.nl / flogolf.club

Email: [email protected]  / Tel: 06 41852944

Kvk-nummer: 30185285 / BTW nr: 8117.82.694.B01
Bankrekening FLOGOLF:
IBAN:NL81ABNA0567510697

Neem contact met ons op:

Telefoon:

06 41852944